Pomôžeme vám...

...zahojiť vnútorné zranenia

Pomôžeme vám...

...oslobodiť sa od závislosti

Pomôžeme vám...

...uskutočniť vaše sny

O nás

Komora celostnej hypnoterapie má za cieľ:

Združovať akreditovaných terapeutov celostnej hypnoterapie, poskytovať im komplexnú podporu v oblasti profesného i osobnostného rastu a prostredníctvom pravidelných supervízií ručiť za ich profesionálny, etický a ľudský prístup k svojim klientom.

Poskytovať a šíriť vedecky a odbornou praxou podložené informácie o využití a účinkoch hypnoterapie vo všetkých oblastiach ľudského života.

Vytvoriť oficiálnu databázu hypnoterapeutov na Slovensku, Čechách i v okolitých krajinách, ktorí súhlasia s Etickým kódexom a svojou odbornosťou, ľudským a profesným profilom zodpovedajú požiadavkam Komory.

Organizovať akreditované a odborné vzdelávanie hypnoterapeutov zo všetkých terapeutických a pomocných profesií, ako aj kurzy, semináre a výcviky určené pre širokú verejnosť.

Podporovať a propagovať využívanie techník celostnej a regresnej autohypnózy na zlepšenie zdravia, skvalitnenie života a osobnostný rozvoj.

Etický kódex členov Komory

Všetci členovia Komory sú viazaní dodržiavať Etický kódex, ktorý poskytuje bezpečné podmienky poskytovania celostnej hypnoterapie a bráni jej zneužívaniu. Keďže hypnóza môže byť využitá nielen na terapeutické účely, je jednou z hlavných ambícií Komory podporiť všeobecné povedomie o hypnóze a jej liečivých účinkoch. Komora sa striktne dištancuje od akýchkoľvek pokusov využitia hypnózy zameraných na manipuláciu a obmedzovanie slobodnej vôle druhých ľudí.

Komora ručí za vysoký profesný a morálny kredit svojich členov.

Každý člen Komory sa zaväzuje dodržiavať nasledujúce pravidlá a zaväzuje sa k ich dôslednému dodržiavaniu:

 So všetkými informáciami svojich klientov budem narábať ako s výsostne dôvernými, ak to bude vyžadovať situácia, budem hovoriť o ich problémoch len s ich písomným súhlasom.

 Mojim prvoradým záujmom bude vždy zdravie, dôstojnosť a práva mojich klientov.

Budem dodržiavať profesionálny odstup, aby nikdy za žiadnych okolností nedošlo k zneužitiu klientov, a nevstúpim s nimi do žiadnych osobných vzťahov počas trvania liečby.

Nikdy nebudem nahovárať klienta, aby prerušil liečbu predpísanú jeho lekárom ani aby učinil akékoľvek vážne rozhodnutie týkajúce sa liečby bez predchádzajúcej konzultácie s ním.

Podrobné znenie Etického kódexu Komory si môžete stiahnuť tu: